..
In pic: lotus blooms at Hangzhou's West Lake
en.hangzhou.com.cn   2024-06-04 10:21   Source: hangzhou.com.cn

A lotus blooms at Hangzhou's West Lake.

Lotus leaves are flourishing  at Hangzhou's West Lake.

A lotus flower in bud awaits to bloom.

Author: Text by Ye Lijiao, Photo by Fang Jianfei  Editor: Ye Lijiao
Back