..
Journalists from Overseas Media Visit Hangzhou Asian Games Venues and Liangzhu Museum
en.hangzhou.com.cn   2021-10-14 15:41   Source:City Express

On the third day of Overseas Mainstream Media Tour around Hangzhou, an event aiming to promote Hangzhou as an international city, foreign journalists had a dialogue with CHEN Weiqiang, Deputy Secretary General of HAGOC and Deputy Mayor of Hangzhou, and visited Asian Games venues, Asian Games Village, and Liangzhu Museum, experiencing the warm atmosphere of the Asian Games and the profundity of Liangzhu civilization in person.

Author: LIU Yimei (Reporter) XU Yaqi (Trainee reporter) Hangzhou.com.cn ZHENG Yuan (Reporter) Photo by XU Yaqi  Editor:Wang Jian
Back