..
GLOBALink | Hangzhou, a city that takes your breath away
Hangzhou News   2021-03-12 14:35   Source:Xinhua

Hangzhou, host of the 2022 Asian Games, is a city that takes your breath away.

Produced by Xinhua Global Service

Author:  Editor:Zhang Di
Back