..
8 Proper Ways to Tour Xianghu at Night
Hangzhou News   2021-07-14 13:53   Source:Hangzhou Daily

Xiang Shui Chang Ge, a waterscape show, signaled the start of Xianghu night tour and the formal return of “Eight Night Events at Xianghu”. Under the theme of “Beautiful Xianghu Deep at Night: Fashion & Fun Season beside the Lake”, this year’s “Eight Night Events at Xianghu” consists of night show, night food, night fair, night accommodation, night fun, night shopping, night exhibition, and night tour, which define Xianghu night tour in a new way.


Author:FANG Liang (Reporter) SUN Lijuan (Correspondent)  Editor:Wang Jian
Back