..
Thunderstorm and Thunderstorm II Will Be Put on in Hangzhou This Week
Hangzhou News   2021-01-20 15:57   Source:Hangzhou.com.cn

Thunderstorm and Thunderstorm II will be put on at Hangzhou Theater on 23rd and 24th January. Leading actors/actresses LIU Kaiwei, HE Saifei, SHI Ke, TONG Ruimin, KONG Wei, XU Deliang, LV Xingchen and supervisor WANG Keran gathered together at Hangzhou Theater on the afternoon o 18th January, sharing their experience and feelings.

Author:SHEN Yanrong  Editor:Zhang Di
Back