..
198 Out of the 600 Listed Enterprises in Zhejiang Are from Hangzhou
en.hangzhou.com.cn   2021-12-17 14:31   Source:Daily Business

The total value of 600 A share enterprises in Zhejiang reaches RMB 8.48 trillion, 1.3 times of the GDP of Zhejiang in 2020 (RMB 6.46 trillion). Judging by the place of registration, 198 out of the 600 enterprises – near one third – are based in Hangzhou, making a total value equaling half of Zhejiang’s GDP last year.

Author:HU Jianguo & YE Xiaojun (Reporters)  Editor:Wang Jian
Back